Predsjedništvo

Izdvojeno iz Statuta

Član 20.

Predsjedništvo je izvršni organ Skupštine.
Predsjednika i dva člana Predsjedništva bira Skupština Udruženja.
Kandidata za predsjednika može istaći bilo koji član Skupštine.
Predsjedništvo može donositi odluke ukoliko je prisutno više od 50% članova Predsjedništva.
Mandat Predsjedništva traje dvije godine. Sjednice Predsjedništva se održavaju najmanje jednom mjesečno.

Član 21.

Predsjednik Udruženja ima zamjenika koji ga u slučaju njegove odsutnosti, zamjenjuje sa svim njegovim pravima i ovlaštenjima utvrđenim Statutom.
Zamjenika imenuje predsjednik iz sastava članova Predsjedništva Udruženja.

Član 22.

Predsjedništvo u svojoj nadležnosti:

 • priprema sjednice Skupštine i predlaže dnevni red,
 • priprema Nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
 • provodi politiku, zaključke i druge odluke Skupštine
 • raspolaže imovinom Udruženja
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu
 • imenuje rukovodioce sekcija Udruženja
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu
 • imenuje rukovodioce sekcija Udruženja
 • imenuje urednike i redakcijske odbore naučnih i stručnih časopisa koje izdaje Udruženje
 • imenuje koordinatore za pojedine djelatnosti Udruženja
 • donosi odluku o visini i načinu prikupljanja članarine
 • donosi poslovnik o svom radu
 • po potrebi bira predstavnike u druge organe i organizacije
 • donosi odluke o troškovima službenih putovanja
 • imenuje lica za raspolaganje sredstvima na žiro računu i računima fondova
 • razmatra programe rada sekcija i koordinatora, te na osnovu toga donosi operativni godišnji program rada Udruženja.
 • razmatra godišnji izvještaj o radu i poslovanju sekcija i koordinatora
 • stara se o informiranju članova
 • izvršava i druge zadatke po ovlaštenjima Skupštine i zahtjevima nadležnih organa

Član 23.

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje i njegove organe, koordinira rad organa Udruženja i do izbora radnog predsjedništva rukovodi radom Skupštine.
Predsjednika Udruženja u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje zamjenik, odnosno lice koje ovlasti Predsjednik Udruženja.
Ako je period spriječenosti obavljanja funkcije Predsjednika duži od šest mjeseci, onda se saziva vanredna skupština Udruženja i imenuje se lice koje će rukovoditi Udruženjem.

Članovi predsjedništva

Na 5.redovnoj skupštini UPINITK održanoj  19..03.2022 u DRAMAR centru, Tuzla, u Predsjedništvo Udruženja su izabrana tri člana:

 1. Predsjednik UPINITK – Nedžad Husičić, dipl.ing.el.
 2. Zamjenik predsjednika UPINITK – Dino Isanović, prof.
 3. Predsjednik skupštine UPINITK – Mersiha Hajdarbegović, prof.

 

 

 

Komentari su zatvoreni.