Skupština

 

Izdvojeno iz Statuta Udruženja

Član 16.

Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja.
Skupština Udruženja broji najmanje 5 članova. Kriteriji,način izbora, prava delegiranja i broj predstavnika odnosno delegata utvrđuje se odlukom Predsjedništva, u zavisnosti od brojnosti članova.

Član 17.

Skupština može biti redovna, izborna i vanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom na godinu, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruženja, otvara je i predlaže izbor radnog predsjedništva i zapisničara. Po izboru, daljim radom rukovodi predsjednik radnog predsjedništva.
Vanredna sjednica Skupštine može se sazvati na zahtjev najmanje  jedne trećine članova Udruženja. O održavanju Skupštine Udruženja, kao i o dnevnom redu, učesnici se obavještavaju najmanje petnaest dana prije održavanja.

Član 18.

Skupština Udruženja, kao najviši organ Udruženja, u svojoj nadležnosti donosi:

 • Statut Udruženja i njegove izmjene i dopune,
 • Program rada Udruženja
 • Poslovnik o radu Skupštine
 • Pravilnik o nagradama i priznanjima
 • Odluku o imenovanju počasnih članova Udruženja
 • Odluku o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama Udruženja

Skupština Udruženja u svojoj nadležnosti razmatra i usvaja:

 • izvještaje o radu organa Udruženja između dvije sjednice Skupštine koje podnosi predsjednik Udruženja kao i
 • predstavnika Udruženja u drugim organima i organizacijama, predložene od strane Predsjedništva
 • žalbe i prijedloge koji su joj upućeni

Skupština Udruženja bira i odlučuje o razrješenju:

 • Predsjedništva Udruženja
 • predsjednika Udruženja
 • članova Nadzornog odbora
 • po potrebi i drugih organa i radnih tijela Udruženja.

Skupština odlučuje i o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja

Član 19.

Skupština punovažno odlučuje ako je sjednici prisutno više od polovine delegata.
Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih delegata.
Za odlučivanje o prestanku rada Udruženja, potrebna je dvotrećinska većina ukupnog broja delegata.

Komentari su zatvoreni.