Sektor za osnovno obrazovanje

Zadaci sektora za osnovno obrazovanje su:

 • Unapređenje obrazovnog procesa u nastavi informatike u osnovnim školama
 • Organizovanje i izvođenje stručnih usavršavanja profesora i nastavnika u osnovnim školama
 • Organizovanje i izvođenje edukacija (predavanje, radionice, seminari)
 • Predlaganje nastavnih planova i programa Pedagoškom zavodu TK
 • Praćenje , proučavanje i unapređenje razvoja informacionih tehnologija i njihova primjena u obrazovnom procesu
 • Pružanje stručne i metodološke pomoći u području za koje je osnovana
 • Saradnja sa organizacijama koji imaju slične ciljeve u državi, i regiji
 • Organizovanje takmičenje i priprema zadataka za takmičenje
 • Obavljanje i drugih poslova utvrđenih aktima UPINITK-a ili na zahtjev Skupštine, Predsjedništva ili Predsjednika UPINITK-a

 

U sektor za osnovno obrazovanje su imenovani slijedeći članovi:

 1. Seada Hodžić, prof.
 2. Nijaz Halilović, prof.
 3. Zumreta Saletović, prof.
 4. Mirnesa Murić, prof.
 5. Adevija Mujkić, prof.
 6. Elvira Šišić, prof.
 7. Ismet Salković, prof.
 8. Mirzeta Butković, prof.
 9. Edin Nuhanović, prof.
 10. Maida Djedović, prof.
 11. Muhamed Pjević, prof.
 12. Elvis Dorić, prof.

Komentari su zatvoreni.