Statut udruženja

Na osnovu Zakona o udruženjima i fondacijama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/02 od 20.09.2002. godine) Osnivačka skupština Udruženja profesora i nastavnika Informatike u Tuzlanskom kantonu na sjednici održanoj, dana 15.11.2016. godine, donosi

STATUT
UDRUŽENJA PROFESORA I NASTAVNIKA INFORMATIKE U TUZLANSKOM KANTONU

 

I – OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom se, u skladu sa Zakonom, uređuje:

 • Puni i skraćeni naziv Udruženja i sjedište Udruženja
 • Ciljevi Udruženja
 • Uvjeti i način učlanjivanja u Udruženje, prava, dužnosti i odgovornosti članova Udruženja i prestanak članstva
 • Organizacija Udruženja (organi i organizacione jedinice, način izbora organa, uvjeti i način opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja i odgovornosti)
 • Zastupanje i predstavljanje Udruženja
 • Javnost rada Udruženja
 • Oblik i sadržaj pečata Udruženja
 • Način sticanja, korištenja i raspolaganja sredstvima Udruženja i nadzor nad korištenjem tih sredstava
 • Postupak za izmjenu i dopunu Statuta i donošenje drugih općih akata
 • Uvjeti i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Udruženja
 • Postupak za raspolaganje imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja
 • Druga pitanja od značaja za organizaciju i djelovanje Udruženja

Član 2.

Udruženje profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu (u daljem tekstu Udruženje) je nevladino, neprofitno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje građana zainteresiranih za unapređivanje svih vidova informacionih nauka i njihovih primjena u Tuzlanskom kantonu.

 

II – NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 3.

Puni naziv Udruženja je: ” Udruženje profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu”.
Skraćeni naziv Udruženja: “UPiNITK”.
Sjedište Udruženja je: Bosne Srebrene 119, Tuzla 75000, Bosna i Hercegovina.
Udruženje djeluje na cijelom području Tuzlanskog kantona.

 

III – PEČAT UDRUŽENJA

Član 4.

Pečati Udruženja su :
– okruglog oblika, promjera 30 mm;
– okruglog oblika , promjera 70 mm;
Puni naziv Udruženja na bosanskom jeziku, latinicom, ispisan je kružno uz rub pečata.
U sredini pečata nalazi se većim slovima ispisan skraćeni naziv Udruženja: ”UPiNITK”.

 

IV – CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

Član 5.

Ciljevi, odnosno djelatnosti Udruženja su:

 • širenje i unapređivanje svih informatičkih disciplina i njihovih primjena u Tuzlanskom kantonu;
 • unapređivanje nastavnih planova i programa, standarda i normativa u suradnji sa obrazovnim vlastima, unapređivanje nastave informatike na svim nivoima obrazovanja
 • podizanje nivoa stručnih kompetencija i naučnih znanja članova Udruženja organiziranjem konferencija, stručnih i naučnih predavanja, seminara, savjetovanja, simpozija i razgovora;
 • otkrivanje, podsticanje i pomaganje razvoja informatičkih reda učenika osnovnih i srednjih škola, te studenata na visokoškolskim ustanovama;
 • organiziranje takmičenja iz informatike
 • popularizacija informacionih tehnologija i osnaživanje njihove uloge i mjesta u ukupnom društvenom razvoju;
 • izdavanje časopisa, udžbenika, priručnika i drugih publikacija iz domena djelovanja Udruženja;
 • saradnja sa poduzećima i firmama, odgovarajućim organima i sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu radi razmjene informacija i iskustava, organiziranja aktivnosti i poduzimanja mjera kojim se unapređuju informacione nauke, afirmira njihova uloga i značaj.

Član 6.

Radi ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva i djelatnosti Udruženje može osnovati fondacije, klubove, subjekte za privrednu i drugu djelatnost pod uvjetima utvrđenim zakonom i Statutom. Odluku o osnivanju privrednog subjekta, kluba ili fondacije donosi Predsjedništvo Udruženja.

 

IV – ČLANSTVO

Član 7.

Članstvo u Udruženju je redovno i počasno.
Individualni članovi mogu biti profesori i nastavnici informatike u srednjim i osnovnim školama, lica koja se profesionalno bave informacionim i komunikacijskim tehnologijama, studenti tehničkih fakulteta u BIH i svi ostali građani Bosne i Hercegovine koji prihvataju ciljeve i Statut Udruženja i brinu za njihovo ostvarivanje.
Počasnim članom Uduženja može postati svaka osoba koja je posebno zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti Udruženja.
Počasnog člana Udruženja imenuje Skupština Udruženja na prijedlog Predsjedništva. Počasni član nema pravo odlučivanja u radu tijela Udruženja.

Član 8.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
Članom Udruženja postaju lica koja prihvate ciljeve i Statut Udruženja i potpišu pristupnicu.
Predsjedništvo Udruženja, može Skupštini dati prijedlog o imenovanju počasnih članova Udruženja.

Član 9.

Članovi Udruženja imaju sljedeća prava i obaveze:

 • da biraju i budu birani u organe Udruženja,
 • da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 • da budu redovno i blagovremeno obavještavani o aktivnostima Udruženja,
 • da sarađuju s ostalim članovima Udruženja,
 • da čuvaju i podižu ugled Udruženja,
 • da ostvaruju druga prava i dužnosti utvrđena Statutom i općim aktima Udruženja.

Član 10.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • istupanjem člana,
 • isključenjem člana,
 • smrću člana.

Član 11.

Svaki član Udruženja može istupiti iz Udruženja, na osnovu pisane izjave o istupanju, koju dostavlja Predsjedništvu Udruženja. Kao dan prestanka članstva smatrat će se datum prijema izjave o istupanju.

Član 12.

Član Udruženja koji grubo krši Statut Udruženja, ne izvršava svoje obaveze prema Udruženju ili svojim postupcima nanosi štetu Udruženju ili narušava ugled Udruženja, može biti isključen iz Udruženja.
Prije donošenja odluke o isključenju, član Udruženja mora biti obaviješten o prijedlogu za isključenje, kao i razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.
Članu Udruženja se mora ostaviti rok od najmanje mjesec dana za izjašnjenje o pokrenutom prijedlogu za isključenje iz Udruženja.
Odluku o isključenju člana donosi Predsjedništvo Udruženja.
Protiv odluke Predsjedništva Udruženja, u roku od 30 dana, može se izjaviti prigovor Skupštini Udruženja, čija odluka je konačna.

Član 13.

Skupština Udruženja može donijeti opći akt kojim će, u skladu s ovim Statutom, bliže urediti način i postupak stupanja u članstvo i prestanak članstva.

Član 14.

Udruženje može biti kolektivni član drugih odgovarajućih domaćih i međunarodnih udruženja i organizacija čija djelatnost je saglasna s ciljevima, odnosno djelatnosti Udruženja, o čemu odluku donosi Skupština Udruženja.
Članovi Udruženja individualno, također, mogu biti članovi i drugih odgovarajućih domaćih i međunarodnih udruženja i organizacija čija djelatnost je saglasna s ciljevima, odnosno djelatnosti Udruženja.

 

V – ORGANIZACIJA UDRUŽENJA

Član 15.

Organi Udruženja su:

 • Skupština,
 • Predsjedništvo,
 • Nadzorni odbor.

Skupština Udruženja

Član 16.

Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja.
Skupština Udruženja broji najmanje 5 članova. Kriteriji, način izbora, prava delegiranja i broj predstavnika, odnosno delegata utvrđuju se odlukom Predsjedništva, u zavisnosti o brojnosti članstva.

Član 17.

Skupština može biti redovna , izborna i vanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom na godinu, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake
četiri godine.
Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruženja, otvara je i predlaže izbor radnog predsjedništva i zapisničara. Po izboru, daljim radom rukovodi predsjednik radnog predsjedništva.
Vanredna sjednica Skupštine može se sazvati na zahtjev najmanje jedne trećine članova Udruženja. O održavanju Skupštine Udruženja, kao i o dnevnom redu, učesnici se obavještavaju najmanje petnaest dana prije održavanja.

Član 18.

Skupština Udruženja, kao najviši organ Udruženja, u svojoj nadležnosti donosi:

 • Statut Udruženja i njegove izmjene i dopune,
 • Program rada Udruženja,
 • Poslovnik o radu Skupštine,
 • Pravilnik o nagradama i priznanjima,
 • Odluku o imenovanju počasnih članova Udruženja,
 • Odluku o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama Udruženja.

Skupština Udruženja u svojoj nadležnosti razmatra i usvaja:

 •  izvještaje o radu organa Udruženja između dvije sjednice Skupštine koje podnosi predsjednik Udruženja kao i  predstavnika Udruženja u drugim organima i organizacijama, predložene od strane Predsjedništva
 • žalbe i prijedloge koji su joj upućeni.

Skupština Udruženja bira i odlučuje o razrješenju:

 • Predsjedništva Udruženja,
 • predsjednika Udruženja,
 • članova Nadzornog odbora,
 • po potrebi i drugih organa i radnih tijela Udruženja.

Skupština odlučuje i o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

Član 19.

Skupština punovažno odlučuje ako je sjednici prisutno više od polovine delegata .
Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih delegata.
Za odlučivanje o prestanku rada Udruženja potrebna je dvotrećinska većina ukupnog broja delegata.

Predsjedništvo

Član 20.

Predsjedništvo je izvršni organ Skupštine.
Predsjednika i dva člana Predsjedništva bira Skupština Udruženja.
Kandidata za predsjednika može istaći bilo koji član Skupštine.
Predsjedništvo može donositi odluke ukoliko je prisutna više od 50 % članova Predsjedništva.
Odluka se smatra usvojenom ako je podrži više od polovine članova Predsjedništva.
Mandat Predsjedništva traje dvije godine. Sjednice Predsjedništva se održavaju najmanje jednom mjesečno.

Član 21.

Predsjednik Udruženja ima i zamjenika koji ga, u slučaju njegove odsutnosti, zamjenjuje sa svim njegovim pravima i ovlaštenjima utvrđenim Statutom.
Zamjenika imenuje predsjednik iz sastava članova Predsjedništva Udruženja.

Član 22.

Predsjedništvo u svojoj nadležnosti:

 • priprema sjednice Skupštine i predlaže dnevni red,
 • priprema Nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 • provodi politiku, zaključke i druge odluke Skupštine,
 • raspolaže imovinom Udruženja,
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu,
 • imenuje rukovodioce sekcija Udruženja,
 • imenuje urednike i redakcijske odbore naučnog i stručnih časopisa koje izdaje Udruženje,
 • imenuje koordinatore za pojedine djelatnosti Udruženja,
 • donosi odluku o visini i načinu prikupljanja članarine,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • po potrebi bira predstavnike u druge organe i organizacije,
 • donosi odluke o troškovima službenih putovanja,
 • imenuje lica za raspolaganje sredstvima na žiro računu i računima fondova,
 • razmatra programe rada sekcija i koordinatora, te na osnovu toga donosi operativni godišnji program rada Udruženja.
 • razmatra godišnji izvještaj o radu i poslovanju sekcija i koordinatora,
 • stara se o informiranju članova,
 • izvršava i druge zadatke po ovlaštenjima Skupštine i zahtjevima nadležnih organa.

Član 23.

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje i njegove organe, koordinira rad organa Udruženja i do izbora radnog predsjedništva rukovodi radom Skupštine.
Predsjednika Udruženja u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik, odnosno lice koje ovlasti Predsjednik Udruženja.
Ako je period spriječenosti obavljanja funkcije Predsjednika Udruženja duži od šest mjeseci, onda se saziva vanredna skupština Udruženja i imenuje se lice koje će rukovoditi Udruženjem.

Nadzorni odbor

Član 24.

Nadzorni odbor broji tri člana koje bira Skupština Udruženja.
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno članovi Predsjedništva Udruženja.
Nadzorni odbor kontrolira materijalno – finansijsko poslovanje Udruženja, sprovođenje odluka Predsjedništva Udruženja i o tome informira članstvo i organe Udruženja najmanje jednom godišnje u svom redovnom ili vanrednom izvještaju.
U svom radu Nadzorni odbor sarađuje sa drugim organima Udruženja.
Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Sud časti

Član 25.

Skupština Udruženja može oformiti Sud časti kojeg čine tri člana i čiji mandat traje dvije godine. Članovi Suda časti između sebe biraju predsjednika.

Član 26.

Sud časti sastaje se po potrebi.
Sud časti nadležan je za postupke kojim se utvrđuje da li je član Udruženja počinio bitnu povredu Statuta ili drugih općih akata Udruženja i za izricanje mjera u slučaju ako je takva povreda izvršena.

Član 27.

Ako utvrdi da je član Udruženja počinio bitnu povredu Statuta ili drugih općih akata Udruženja, Sud časti može izreći opomenu, javnu opomenu ili predložiti Predsjedništvu isključenje člana iz Udruženja.

Član 28.

Skupština Udruženja može donijeti opći akt kojim se bliže uređuju pitanja od značaja za način rada Suda časti i ostvarivanja njegovih nadležnosti, u skladu sa ovim Statutom.

Sekcije

Član 29.

Udruženje ima sekcije za:

 • osnovnu školu,
 • srednju školu,
 • izdavačku djelatnost.

U slučaju potrebe Predsjedništvo može formirati i druge sekcije.
Djelokrug rada sekcija Udruženja utvrđuje se posebnim pravilnikom kojeg donosi Predsjedništvo Udruženja.

Radna tijela

Član 30.

Predsjedništvo po potrebi obrazuje i povremene komisije i druga svoja radna tijela.
Djelokrug, način rada i sastav komisija i drugih radnih tijela regulira se Poslovnikom o radu Predsjedništva Udruženja.

 

V – PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Član 31.

Udruženje predstavlja i zastupa predsjednik Udruženja, odnosno jedan od zamjenika koje on imenuje u skladu sa članom 23. ovog Statuta.
Organe, sekcije, komisije i druga radna tijela predstavljaju i zastupaju lica iz prethodnog stava ili rukovodioci tih tijela.

VI – JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Član 32.

Rad Udruženja je javan.
Javnost rada obezbjeđuje se:

 • javnim održavanjem sjednica svih organa Udruženja,
 • predstavljanjem izvještaja o radu, finansijskom planu, završnih računa i drugih dokumenata organa Udruženja članovima Udruženja,
 • obezbjeđivanjem prava delegata da po svim razmotrenim pitanjima javno iznose svoje mišljenje, kritiku i prijedloge za njihovo rješavanje,
 • redovnom saradnjom sa sredstvima javnog informiranja,
 • kreiranjem i ažuriranjem web stranice Udruženja.

VII – FINANSIRANJE I IMOVINA UDRUŽENJA

Član 33.

Sredstva za finansiranje djelatnosti Udruženja obezbjeđuju se iz:
– članarine,
– doprinosa pravnih I fizičkih lica,
– od sredstava donacija, sponzorstva, kolektivnih i drugih članova,
– i drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Član 34.

Sredstva Udruženja mogu se koristiti samo za ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Udruženja, a na osnovu programa rada Udruženja i utvrđenih finansijskih planova te pozitivnih zakonskih propisa.

Član 35.

Sopstvenim prihodom Udruženje samostalno raspolaže preko svog žiro računa na način utvrđen odlukama Predsjedništva Udruženja u skladu sa zakonom.
Za obaveze nastale u radu Udruženja i njegovih organa, odgovara Udruženje.

Član 36.

Naloge za utrošak sredstava Udruženja potpisuje predsjednik Udruženja , zamjenik ili sekretar ukoliko je predsjednik odsutan .

Član 37.

Udruženje može imati u vlasništvu nepokretnu i pokretnu imovinu.
Imovinom u vlasništvu Udruženja upravlja Predsjedništvo.

 

VIII – SARADNJA SA DRUGIM UDRUŽENJIMA, ORGANIZACIJAMA I ORGANIMA

Član 38.

Udruženje u ostvarivanju programskih ciljeva sarađuje sa organizacijama koje imaju iste ili slične ciljeve, državnim, entitetskim, kantonalnim i drugim organima, pedagoškim zavodima, školama, fakultetima, univerzitetima, te odgovarajućim naučnim, stručnim i privrednim subjektima.
Udruženje, u okviru svojih prava i dužnosti, sarađuje i razvija odnose sa sličnim organizacijama u drugim državama u skladu sa Ustavom, zakonom i međunarodnim ugovorima.

 

IX- PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMACIJA I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 39.

Udruženju se može pripojiti drugo udruženje s istim ili sličnim programskim ciljevima.
Udruženje se može razdvojiti na dva ili više udruženja.
Udruženje se može transformirati u Udruženje od javnog interesa.

Član 40.

Odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji donosi Skupština Udruženja na prijedlog Predsjedništva.
Odlukom iz prethodnog stava se regulira naročito:
– naziv udruženja koje se Udruženju pripaja, odnosno naziv udruženja koja nastaju razdvajanjem ili naziv Udruženja nakon transformacije, kao i sjedište i adresa,
– podjela imovine, prava i obaveza,
– ciljevi Udruženja nakon pripajanja, razdvajanja ili transformacije,
– imena osoba ovlaštenih za obavljanje poslova u podnošenju zahtjeva za upis u registar izvršene transformacije Udruženja.

Član 41.

Odluka iz člana 41. Statuta smatra se usvojenom kada je na sjednici Skupštine prihvati dvije trećine ukupnog broja delegata.

Član 42.

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili Zakona.
Udruženje prestaje sa radom dobrovoljno, ako Skupština dvotrećinskom većinom ukupnog broja delegata donese odluku o raspuštanju Udruženja.
Odlukom iz prethodnog stava regulira se postupak za raspolaganje imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja.
Udruženje prestaje da postoji ispisom iz Registra udruženja.

X – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se po postupku za njegovo donošenje.

Član 44.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

Jahorina, 15.11.2016.godine                                                                           Predsjedavajući Osnivačke skupštine
Broj: 01/17.                                                                                                         Damir Spahić,prof.

Komentari su zatvoreni.